The Eddie Mae Herron Scholarship Awarded to Alexia Friar